+40722238744 office@amzalegal.ro

Onorarii

Onorarii estimative avocatiale
 1. Conform prevederilor Statutului profesiei de avocat, Cabinetul nostru practica urmatoarele:
 • onorarii fixe(forfetare), inclusiv cele tip abonament;
 • onorarii orare;
 • onorarii de succes;
 • onorarii combinate din cele de mai sus.
 1. Pentru a va forma o opinie corecta asupra acestora si a criteriilor de stabilire a onorarilor, reproducem partial textul legal ce reglementeaza onorariile:

Extras din Statutul Profesiei de avocat:

Art.127.

(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.
(2) Onorariile vor fi stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.
(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 1. timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;
 2. natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 3. importanţa intereselor în cauză;
 4. împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
 5. notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
 6. conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 7. avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
 8. situaţia financiară a clientului;
 9. constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 128. 

 1. Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale prezentului statut. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaţi.
 2. Onorariile se determină şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia între avocat şi client, înainte de începerea asistenţei şi/sau a reprezentării clientului.
 3. În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenţei şi/sau a reprezentării imediate şi nu se poate încheia un contract de asistenţă juridică, avocatul este obligat să transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunoştinţa acestuia onorariile pe care le propune pentru asistenţă şi/sau reprezentare. În absenţa unei instrucţiuni exprese a clientului privind încetarea asistenţei şi/sau a reprezentării ori a unei comunicări prin care clientul îşi exprimă expres dezacordul în privinţa onorariilor, se consideră ca fiind acceptate onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat.
 4. În toate situaţiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică, ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.
 5. Onorariile pot fi stabilite şi în monedă străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăţilor.

 

 1. Cu titlu de exemplu onorariile noastre se fixeaza astfel: 
 • Asistenta si consultanta: Pentru contractele de consultanta incheiate pe o durata mai mare de timp, se incheie un contract de asistenta juridica mai amplu in care se prevad tipurile de activitati si onorariile aferente, fixe, orare , combinate.Pentru asistenta si consultanta privind una sau mai multe operatiuni ce au o stransa legatura se aplica un onorariu fix.
  Pentru mai multe operatiuni distincte se aplica onorariu fix per operatiune.
 • Pentru asistenta si/sau reprezentarea la instante se aplica onorarii fixe, per proces si in anumite cazuri combinate cu onorariul de succes, constand intr-o suma fixa, determinata la semnarea contractului de asistenta juridica. In cazul recuperarilor de creante se poate discuta si de un onorariu procentual platibil in masura recuperarii creantelor respective.
 • Redactare, acte, scrisori, contracte, memorii, cereri de chemare in judecata, opinii. Se aplica onorarii fixe pentru fiecare act in parte.

 

Modalitatea de plata a onorariilor poate fi :in numerar, prin transfer bancar, in functie de optiunea clientului si in functie de dispozitiile legale.

Termenele de plata vor fi analizate pentru fiecare caz in parte.