+40722238744 office@amzalegal.ro

Servicii & Domenii de activitate

Selectati domeniul de interes
Selectati si deschideti informatiile de interes:
DREPT CIVIL
 • asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită; conservarea garanţiilor deţinute de către Client în vederea recuperării creanţelor; asigurarea recuperării cheltuielilor efectuate de către Client în vederea recuperării creanţelor; asistenţă şi reprezentare juridică atat în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi a celor arbitrale;
 • rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • partaj judiciar;
 • masuri asiguratorii;
 • actiuni in constatare si in anularea actelor juridice
 • actiuni in pretentii
 • actiuni posesorii
 • contraventii
 • contestatii la executare
 • redactarea, modificarea si incetarea contractelor civile ( de vanzare-cumparare, imprumut, inchiriere, donatie, comodat, intretinere si a oricarui alt tip de contract civil)
 • asistarea si reprezentarea in proceduri necontecioase
 • reprezentare juridica si asistenta juridica in materia fondului funciar: obtinerea documentelor necesare dosarelor de restituire formulate in baza legilor fondului funciar (Legea 10/2001, Legea 18/1991), reprezentare juridica si asistare juridica in faza administrativa precum si in faza judecatii.
DREPT COMERCIAL, DREPT SOCIETAR
 • Operaţiuni privind societăţi, asociaţii şi fundaţii: înfiinţare de noi societăţi; verificare disponibilitate si rezervare denumire firmă; redactare de contracte de societate şi statute sau doar acte constitutive; stabilirea sediului social în mod provizoriu la sediul profesional al Cabinetului; redactarea contractelor pentru dovedirea sediului noii societăţi, cum ar fi contract de comodat, contract de închiriere, etc; infiinţare de filiale şi sucursale; redactare de hotărâri ale organelor de conducere ale societăţii, decizii ale consiliului de administraţie, decizii ale asociatului unic; inregistrarea oricăror menţiuni la Oficiile Registrului Comerţului, cum ar fi: cesiunea, schimbarea administratorilor/directorului unic/directorilor executivi/membrilor consiliului de administrare/ cenzorilor/ reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică ş.a.m.d, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social, schimbarea numelui societăţii, schimbarea sediului, a obiectului de activitate, etc.; redactare de împuterniciri, dacă este cazul; deschiderea de puncte de lucru; fuziuni prin absorpţie sau prin comasare, divizare totală sau parţială; redactarea de declaraţii fiscale pentru persoanele fizice sau juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, redactare si atestare de declaratii de asociat/asociat unic/actionar şi de declaratii de administrator/administrator unic/membru al consiliului de administratie/director unic/director executiv/reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică ş.a.m.d.; asistenta completare declaraţii model 1/model 2/model 3; asistenţă juridică în ceea ce priveşte întocmirea anexei privind vectorul fiscal; obţinerea ştampilelor societăţii; obţinerea certificat tva; asistenţă juridică şi reprezentare în faţa administraţiei fiscale relevante; redactarea contractelor de cesiune; asistenţă şi reprezentare în faţa băncilor în vederea constituirilor de capital, majorării sau reducerii capitalului social; infiinţarea de asociaţii şi fundaţii; redactare de acte adiţionale; asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instantei de judecata; atestarea documentelor; asistenţă juridică şi reprezentare în faţa notarului; obţinerea de certificate constatatoare; obţinerea de copii conforme cu originalul de pe actele inregistrate la Oficiile Registrului Comertului; cerere de furnizare informaţii; inregistrarea emblemelor; înregistrare persoane fizice autorizate; angajarea răspunderii administratorului faţă de asociaţi; orice alte probleme juridice aduse în atenţia Cabinetului de către Client spre a fi solutionate
 • Procedura insolvenţei şi recuperarea creanţelor: asistenţă juridică şi reprezentare juridica în cadrul procedurilor de insolvenţă; asistenţă juridică şi reprezentare cu ocazia întrunirii comitetului creditorilor si a adunarii generale a creditorilor; redactare, asistenţă juridică şi reprezentare în cererile de recurs cu privire la hotărârile pronunţate de către judecătorul sindic; redactare contestaţii împotriva tabelului preliminar, tabelului definitiv, la hotărârile adunarii generale a creditorilor, deciziilor comitetului creditorilor şi asistenţă juridică şi reprezentare juridica atât în ceea ce priveşte contestaţiile formulate de către Client prin intermediul Cabinetului cât şi în ceea ce priveşte contestaţiile formulate de catre ceilalţi creditori; redactarea de opinii legale în legătură cu mijloacele şi căile care se află la dispoziţia Clientului în vederea recuperării creanţelor de la debitori; asistarea la negocieri în vederea recuperării sumelor pe care Clientul o are de încasat de la debitori; redactarea actelor, convenţiilor necesare recuperării creanţelor in mod amiabil; asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile intre profesionisti; asistenţă şi reprezentare juridică în cazul procedurii de conciliere directă; asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită; conservarea garanţiilor deţinute de către Client în vederea recuperării creanţelor; asigurarea recuperării cheltuielilor efectuate de către Client în vederea recuperării creanţelor; asistenţă şi reprezentare juridică atat în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi a celor arbitrale; redactarea, negocierea şi reprezentarea juridică în ceea ce priveşte tranzacţiile judiciare; redactare cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei de către debitor, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti; redactare cereri de recuperarea creantelor pe baza procedurilor urgente de ordonanta de plata; orice alte probleme juridice aduse în atenţia Societăţii de către Client spre a fi solutionate.
 • Realizarea unui raport due diligence asupra unei societăţi a căror acţiuni/parti sociale urmează a fi dobândire, ce presupune activităţile de asistenţă juridică şi de consultanţă juridică menţionate la toate punctele anterioare, precum şi: întocmirea listei cu acte necesare în vederea realizării raportului due diligence; cercetarea actelor societăţii din punct de vedere corporativ; cercetarea situaţiei împrumuturilor şi datoriilor societăţii; cercetarea operaţiunilor comerciale ale societăţii; situaţia proprietăţilor deţinute de societate; cercetarea drepturilor de proprietate intelectuală; verificarea respectării dreptului concurenţial; analizarea litigiilor existente; analizarea autorizaţiilor, permiselor şi licenţelor deţinute de societate; cercetarea societăţii din punct de vedere al reglementărilor în domeniul dreptului muncii; în cazul privatizării, verificarea tuturor documentelor din camera de date; redactare antecontract de vânzare-cumpărare acţiuni/părţi sociale; alte activităţi necesare verificării societăţii.
 • Consultanta juridica si redactarea/modificarea/verificarea diferitelor contracte de prestari servicii si/sau consultanta, s.a. necesare in vederea desfasurarii activitatii Clientilor;
 • Atestarea identităţii părţilor, conţinutului şi datei actului juridic: redactarea si verificarea actelor supuse atestării; realizarea dosarului de atestare; depozitarea dosarului de atestare şi posibilitatea Clientului de a-l consulta ori a obţine copii la cerere.
DREPT ADMINISTRATIV SI FISCAL
 • Asistarea Clientului în ceea ce priveşte relaţia acestuia cu administraţia fiscală şi probleme ridicate de codul fiscal şi codul de procedură fiscală precum şi alte acte specifice domeniului: realizarea de opinii legale cu privire la diversele probleme întâlnite în acest domeniu; redactarea de contestaţii la acte administrative emise de organele fiscale; asistarea juridică şi reprezentarea Clientului atât în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi în faţa autorităţilor fiscale abilitate; orice alte activităţii cerute în acest domeniu.
 • Contencios administrativ: reprezentarea şi asistarea juridică a clientului în cadrul procedurii prealabile; asistarea şi reprezentarea în faţa instanţelor de contencios administrativ; redactarea cererilor privind nelegalitatea actelor administrative; orice alte activităţi juridice.
 •  Reprezentare juridica si asistenta juridica in materia fondului funciar: obtinerea documentelor necesare dosarelor de restituire formulate in baza legilor fondului funciar (Legea 10/2001, Legea 18/1991), reprezentare juridica si asistare juridica in faza administrativa precum si in faza judecatii.
 • Contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice
 • Consiliere privind TVA, taxe si impozite.
ACHIZITII PUBLICE

Asistarea juridică a Clientului în cazul achizitilor publice:

 • verificarea din punct de vedere juridic a documentaţiei de atribuire;
 • verificarea caietului de sarcini în vederea respectării condiţiilor de participare;
 • verificarea dosarului final depus în vederea participării la licitaţii;
 • redactarea de contestaţii şi apărarea interesului Clientului în faţa instanţelor judecătoreşti sau Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în baza legilor achiziţiilor publice;
 • reprezentarea sau asistarea Clientului la licitaţie;
 • redactarea, asistarea şi reprezentarea Clientului în cazul contractului de asociere în participaţiune/consortium;
 • redactarea şi/sau obţinerea actelor din dosarul de prezentare;
 • redactarea de opinii legale privind documentaţia de atribuire;
 • explicarea din punct de vedere juridic a caietului de sarcini;
 • orice alte activităţi în acest domeniu.
DREPTUL MUNCII

Asistarea Clientului în ceea ce priveşte probleme juridice apărute în dreptul muncii:

  • emiterea de opinii legale cu privire la diverse probleme ridicate în acest domeniu; redactare contract individual de muncă;
  • asistarea juridică a Clientului în cazul litigiilor de muncă si/sau a diferitelor controale efectuate de ITM sau alte institutii;
  • redactare notificări, decizii, etc;
  • redactare regulament intern, fise de post;
  • redactare contract de administrare pentru membrii din organele de conducere a societatii;
  • asistenta juridica in vederea desfasurarii procedurii prealabile in cazul concedierii disciplinare;
  • asistenta juridica, consultatii juridice si reprezentare in fata Caselor de Pensii, a angajatoruilor si a instantelor de judecata, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc in domeniul asigurarilor sociale;

  orice alte probleme ridicate de acest domeniu.

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE
 •  protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, înregistrarea indicaţiilor geografice, marci, programe pentru calculator etc.,
 • asistarea juridică si/sau reprezentarea juridica a Clientului în faţa OSIM, ORDA, ş.a.m.d.
DREPT BANCAR
 • Asistenta juridica si reprezentare cu privire la negocierea si incheierea contractelor de creditare,
 • Renegocierea clauzelor contractuale sau inlaturarea clauzelor abuzive
 • Asistenta juridica in procesul de executare silita bancara.
DREPTUL FAMILIEI
 • asistenta juridica si reprezentare in dreptul familiei cu privire la divort cu/fara minori;
 • partaj;
 • incredintari/reincredintari minori (stabilirea domiciliului minorului/minorilor);
 • pensii alimentare;
 • ordonante presedintiale de incredintare temporara minor/atribuire folosinta temporara locuinta/pensie alimentara;
 • ordine de protectie;
 • tutela;
 • redactare planning familial (pentru instanta ori in vederea desfacerii casatoriei la notariat);
 • redactari tranzactii.
DREPT IMOBILIAR


Asistarea juridică şi reprezentarea Clientului în realizarea unui proiect imobiliar
ce presupune activităţile de asistenţă juridică şi de consultanţă juridică menţionate la toate punctele anterioare, precum şi:

 • asistarea juridică a Clientului în obţinerea finanţării;
 • redactare contracte de marketing;
 • redactare contracte de ipotecă, de garanţie reală mobiliară;
 • asistenţă juridică pentru obţinere certificat de urbanism pentru construcţie;
 • asistenţă juridică pentru obtinere autorizaţie construcţie;
 • redactarea de contracte de rezervare;
 • redactare contracte de închiriere şi subînchiriere;
 • redactare contract de antrepriză şi subantrepriză;
 • redactare contract de proiectare;
 • asistarea Clientului în negocierea şi semnarea contractelor menţionate la acest punct;
 • asistarea Clientului pe toată perioada de realizare a Proiectului;
 • redactare acte dezmembrare/alipire şi obţinerea certificatelor de urbanism aferente;
 • orice altă activitate necesară realizării proiectului imobiliar.
  Tranzacţii imobiliare:
 • asistarea juridică şi reprezentarea Clientului în vederea achiziţionării unui imobil (teren şi/sau construcţie);
 • verificarea titlului de proprietate asupra terenului şi/sau construcţiei şi a titlurilor de proprietate din istoricul proprietăţii;
 • verificarea cărţii funciare şi a încheierilor emise de Biroul de carte funciară relevant;
 • întocmirea listei de acte necesare în vederea verificării terenului şi/sau construcţiei din punct de vedere al regimului juridic, economic şi tehnic;
 • verificarea juridică a terenului şi/sau construcţiei din punct de vedere al regimului juridic, economic şi tehnic şi întocmirea raportului de due diligence, ce cuprinde printre altele primele două activităţi de la punctul II, precum şi verificarea din punct de vedere juridic a certificatului de urbanism, documentaţiei cadastrale, documentaţiei de urbanism aplicabile (PUZ şi/sau PUD), autorizaţiei de construcţie, litigiilor ce afecteaza terenul şi/sau construcţia, contractelor ce afectează terenul şi/sau construcţia, deciziei şi avizului de scoatere definitivă din circuitul agricol, hotărârii de introducere în intravilan, etc.;
 • redactare antecontract de vânzare-cumpărare: promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, promisiune unilaterală de vânzare, promisiune unilaterală de cumpărare, ş.a.m.d.;
 • asistenţă juridică şi reprezentare juridica în vederea negocierii antecontractului de vânzare-cumpărare;
 • redactare contract de vânzare-cumpărare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în vederea negocierii contractului de vânzare-cumpărare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în vederea obţinerii finanţării în faţa instituţiilor de credit;
 • redactare contract de ipotecă;
 • redactare contract de garanţie reală mobiliară, înscrierea garanţiei reale mobiliare în Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare;
 • redactare contract de exclusivitate;
 • asistenţă juridică şi reprezentare juridica în faţa notarului;
 • asistenţă juridică şi reprezentare juridica în faţa băncii;
 • notare antecontract în cartea funciară şi înscrirea interdicţiei de înstrăinare şi grevare de sarcini;
 • asistenţă juridică şi reprezentare juridica la Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Biroului de Carte Funciară;
 • redactare contract de cont escrow;
 • activităţi fiduciare în numele clientului;
 • redactare contract de cont fiduciar;
 • obţinerea actelor necesare întocmirii raportului de due diligence şi asistarea juridică şi reprezentarea juridica a Clientului în faţa autorităţilor/instituţiilor relevante, cum ar fi: adeverinţe de la Primărie, Prefectură, certificat de urbanism, certificat de sarcini arheologice, adeverinţe de la furnizorii de utilităţi publice, extrase de carte funicară, copii de carte funciară etc.;
 • redactare acte dezmembrare, comasare şi obtinerea certificatelor de urbanism pentru aceste operatiuni;
 • redactare contract de confidentialitate;
 • redactarea de împuterniciri;
 • redactarea şi obţinerea actelor necesare semnării contractului de vânzare-cumpărare: hotararea adunarii generale a asociatilor/acţionarilor, decizia consiliului de administraţie sau decizia asociatului unic, împuternicire pentru persoana semnatară, certificat constatator, certificat fiscal;
 • asistarea şi reprezentarea Clientului în vânzarea unui teren şi/sau construcţie.
IMIGRARE & CETATENIE
 • consultanta juridica si asistenta juridica si/sau reprezentare in vederea obtinerii de permise de sedere/avize de munca/ vize /certificate si orice alte acte emise de Inspectoratul General pentru Imigrari pentru cetateni straini. In acest sens, Cabinetul solicita si obtine toate documentele necesare pentru intocmirea dosarelor de la toate institutiile abilitate.
REPREZENTARE JURIDICA SI ASISTENTA JURIDICA IN MATERIE PENALA SI CONTRAVENTIONALA
 • Redactarea de plangeri, denunturi, memorii si alte cereri;
 • Depunerea si sustinerea cererilor avand ca obiect: sesizarea organelor de urmarire penala, luarea masurilor de restituire a anumitor bunuri, suspendarea urmaririi penale sau a judecatii, plangeri prealabile, revocarea masurilor de siguranta, plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala, liberarea provizorie, contestatii la executare, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii;
 • Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala si a Instantelor judecatoresti de orice grad.
LITIGII SI CONSULTANTA IN MATERIILE VIZATE ANTERIOR
 • asistenţă şi reprezentare juridică